Żywność wysokiej jakości

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary:

  1. Środki spożywcze stosowane w początkowym lub uzupełniającym postępowaniu profilaktycznym i terapeutycznym.
  2. Suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  3. Pasze wysokiej jakości i środki alternatywne w farmakoterapii zwierząt gospodarskich i hodowlanych.
  4. Karmy specjalistyczne i suplementy diety dla zwierząt domowych.
  5. Żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna i lokalna.
  6. Żywność funkcjonalna i nutraceutyki.
  7. Żywność o zwiększonych właściwościach odżywczych.
  8. Technologie opakowywania i przechowywania środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.
  9. Metody oceny jakości środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.
  10. Technologie w wytwarzaniu środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.

Powrót