Mobilność przestrzenna

Specjalizacja obejmuje następujące podobszary:

  1. Urządzenia i podzespoły dla środków transportu,
  2. Obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne,
  3. Źródła napędu i zasilania,
  4. Elektromobilność,
  5. Poprawa bezpieczeństwa transportu,
  6. Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej,
  7. Systemy zwiększające efektywność transportu (również w ujęciu proekologicznym).

Powrót