Cel projektu

Głównym celem projektu jest realizacja przez Wnioskodawcę projektów grantowych związanych z działaniami na rzecz wzrostu aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacji współpracy między nauką i biznesem, co będzie możliwe dzięki profesjonalizacji usług świadczonych przez IOB i wzrost dostępności do proinnowacyjnych usług. Głównym celem działalności Wnioskodawcy będzie pomoc przedsiębiorcy z sektora MŚP w rozwoju, umożliwieniu mu samodzielnego funkcjonowania oraz rozwijanie jego potencjału, tym samym poprawa innowacyjności i pozycji konkurencyjnej MŚP.

 

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

wzrost liczby MŚP z ZIT WrOF korzystających w usług IOB, w tym przełamanie obaw związanych z przezwyciężeniem trudności z IOB,
pobudzenie przedsiębiorczości w regionie, w tym działań rozwojowych i innowacyjnych w MŚP, m.in. poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy i kontaktów z jednostkami naukowymi oraz IOB. Zacieśnienie współpracy B+R w dalszej perspektywie ułatwiać będzie transfer wiedzy,
dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców projektu – podmiotów z sektora MŚP, które są zainteresowane proinnowacyjnymi usługami służącymi rozwojowi przedsiębiorstwa, wzroście jego innowacyjności,

zapewnienie lepszego dostępu MŚP do zewnętrznych form wsparcia. Udzielenie przedsiębiorcom bonów na innowacje to nie tylko wzrost zdolności organizacyjnych firm, ale przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań będących wynikiem prac B+R.

Opis projektu

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, która określa kierunki rozwoju regionu oraz doprecyzowanie zasady zrównoważonego rozwoju w postaci harmonii społecznej, przestrzennej i gospodarczej.

Przedmiotem projektu jest udzielenie przez IOB, tj. ECDF Sp. z o.o. bonów na innowacje 32 MŚP z terenu ZIT WrOF woj. dolnośląskiego.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zainicjowanie kontaktów MŚP z jednostkami naukowymi. Efektem czego na być poprawa działalności przedsiębiorstwa w wyniku zrealizowanych usług B+R.

Efektem projektu będzie realizacja następujących wskaźników rezultatu:

– liczba dokonanych zgłoszeń patentowych – 1 szt.

– liczba zgłoszeń wzorów użytkowych – 1 szt.

– liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych – 1 szt.

Udzielenie przez ECDF Sp. z o. o. wsparcia przedsiębiorcom z WrOF w postaci bonów na innowacje jest podyktowane zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej oraz stanowi odpowiedź na Obszar problemowy B.2. Działalność badawczo-rozwojowa, określony w Strategii ZIT WrOF.

Całkowita wartość projektu: 2 250 352,95 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 590 480,01 zł

Adresaci projektu

Grantobiorcą mogą być przedsiębiorstwa z branż, których projekt wpisuje się w podobszar regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj.:

– branże chemiczne i farmaceutyczne,

– mobilność przestrzenna,

– żywność wysokiej jakości,

– surowce naturalne i wtórne,

– produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów,

– technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).